วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552

“สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากการคุย เรื่อง เทคโนโลยีใหม่ ๆ จากเพื่อน”

จากการได้เรียนภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู ความรู้จากเดิมที่มีอยู่ยังไม่ทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบันมากนัก การที่อาจารย์ให้ไปทัศนศึกษาด้าน IT จากศูนย์รวมเทคโนโลยี ข้าพเจ้าเลือกไปที่พันทิพย์พลาซ่า เป็นศูนย์รวมอีกที่หนึ่งที่มีอุปกรณ์เทคโนโลยีเข้ามาร่วมตัวกัน ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และอุปกรณ์อื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ เช่น พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ กล้องดิจิตอล เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ฮาร์ดดิสไดร์ เป็นต้น และก็สำรวจเทคโนโลยีที่เจอและสนใจมากที่สุดเห็นจะได้ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ vs เครื่องแปลภาษา สำหรับด้านการเรียนการสอนของครูเอาไว้ช่วยแปลภาษาอังกฤษได้ ถือเป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่ง และสามารถช่วยในการแปลภาษา ศัพท์จากคอมพิวเตอร์ เพราะการสื่อสารจะใช้เทคโนโลยีมากขึ้น คือ Internet เป็นต้น
อีกทั้งเทคโนโลยียังมีจุดที่น่าสนใจเพิ่มอีกชนิดหนึ่ง คือ กระดาษเขียนเสนอผลงาน ชื่อจริงไม่แน่ใจ แต่ใช้สำหรับการเขียนผลงานลงบนภาพกระดาษโดยใช้ปากกาหมึกธรรมดา แต่ต้องเป็นตัวที่ติดมากับเครื่องต้องใช้ เลเซอร์เป็นตัวควบคุม เสียบกับคอมพิวเตอร์ และต่อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เสนองานก็ได้ จะทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจงาน หรือ ผลงานมากยิ่งขึ้น
เมื่อนักศึกษาแต่ละท่านได้ไปทัศนศึกษากลับมาแล้ว สามารนำความรู้ที่ได้รับมานำเสนอในสิ่งที่ตนสนใจท่านละ 1 อย่าง และทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้เพิ่มเติม ได้รู้จักเทคโนโลยีอีกมากมาย ตัวอย่าง เช่น ปากกากล้องถ่ายรูป ลักษณะเหมือนปากกาทั่วไปแต่สุดยอดเทคโนโลยีพร้อมสามารถถ่ายรูปได้ พร้อมนี้ยังมีเครื่องพิมพ์เรืองแสงที่ใช้ได้ คู่กับ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค นาฬากาดิจิตอล กล้องถ่ายรูป โปรแกรมการนำเสนอผลงานที่ใกล้เคียง กับโปรแกรม Power Point หากได้ศึกษาอาจนำไปใช้ในการเรียนการสอนในอนาคตได้เป็นอย่างดี ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ถือได้ว่าเทคโนโลยียังไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ มีการพัฒนาอีกมาก
ดังนั้น ครู ต้องไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ความรู้ที่มีอยู่อาจไม่เป็นปัจจุบันได้ ต้องติดตามให้ทัน และต้องไม่ทิ้งช่วงเวลาในการติดตามเทคโนโลยีนานมากเกินไป และนำสิ่งที่ได้รับรู้ไปปรับสอนนักเรียนให้ได้รู้จักเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนได้รู้กับเทคโนโลยีก่อน ดี

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

Assignment วันที่ 1 ส.ค. 52

ได้เรียนรู้อะไรบ้างในวันนี้
(Slide)
- จากการได้ศึกษาวิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู ทำให้เรียนรู้ในการใช้ภาษาในการสื่อสาร การถ่ายทอดวิธีการสอนในการเรียนการสอนให้เกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นไปอีกข้อหนึ่ง และได้เรียนรู้เทคโนโลยีในการนำเอาไปใช้ในการสอนกับนักเรียนโดยเฉพาะการใช้ คอมพิวเตอร์ที่มีความสำคัญมากในการสอนของครู อาจารย์ในยุคปัจจุบันนี้ จึงทำให้ความรู้ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในการสอน กับนักเรียนในวิชาที่สอนต่อไป และทั้งนี้การศึกษาไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ครูต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา จึงต้องตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นให้ทัน
(Move)
- จากการได้ดูหนังเรื่องนี้ ได้เรียนรู้อะไรอีกมากเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน อาทิ โทรศัพท์มือถือ สัญญาณดาวเทียม ในการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อให้รู้ในความเคลื่อนไหว ของความต้องการทางด้านข้อมูล จากการได้ดูหนังเรื่องนี้ คอมพิวเตอร์ มีส่วนเกี่ยวข้องในการบล็อกโปรแกรมเพื่อให้เป็นไปตามผู้สร้างให้เป็นไปตามที่ต้องการ จึงทำให้เกิดการขัดแย้งกัน และท้ายสุดก็สามารถหยุดการทำร้าย และสูญเสียมากกว่านี้ได้ด้วยความคิดของมนุษย์เอง
ข้อเสีย ดูหนังเรื่องนี้ แล้วต้องอ่านให้ทันกับตัวละครแต่ละตัว เพราะหากอ่านหรือดูไม่ทันแล้วก็จะทำให้เกิดความไม่เข้าใจเอาได้ เพราะเป็นเสียงพูด อังกฤษหมดเลย ดังนั้น สิ่งที่ควรทำต่อไปคือ ควรท่องศัพท์ให้มากกว่าที่มีอยู่

เราจะอยู่รอดได้อย่างไรในยุคศตวรรษที่ 21
1. เราต้องเรียนรู้และต้องรู้จักปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีตลอดเวลา
2. เราต้องยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะแต่ละคนมีความรู้ ความคิด ไม่เหมือนกัน
3. เราต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
4. เราต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อื่น
5. เราต้องมองโลกในแง่ดี แม้จะขัดกับความรู้สึก ต้องวิเคราะห์ให้ดีก่อนตัดสินใจ
6. เราต้องมีวินัยในตนเอง
7. เราต้องเรียงลำดับความสำคัญของงานในแต่ละวันให้ดี เพื่อลดการเร่งรีบของข้อมูลที่ต้องการ
8. เราต้องรู้จักปรับตัว ให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่
9. เราต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เช่น การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์มาสอดแทรก
10. เราต้องมีทัศนคติ ที่ดีต่อองค์กร หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย